Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE A SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 

V případě, že se rozhodnete v našem on-line obchodu koupit námi nabízené zboží, proběhne jeho koupě na základě smlouvy, kterou s naší společností prostřednictvím objednávkového formuláře uzavíráte. Níže naleznete základní informace týkající se uzavírání a plnění takové smlouvy: 

 1. Jsme obchodní společností:

  Herbata s.r.o.
  se sídlem Dlouhá 612/6, 110 00 Praha 1, Česká republika
  IČO: 25080377
  zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47947. 

 2. Naše kontaktní údaje v souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese vyrobenozbylin.cz jsou: 

  1. adresa pro doručování: Dlouhá 612/6, 110 00 Praha 1, Česká republika
  2. adresa elektronické pošty: info@vyrobenozbylin.cz
  3. telefon: +420 222 329 180
  4. adresa provozovny určené pro styk se spotřebiteli je Dlouhá 612/6, 110 00 Praha 1, Česká republika 

 3. Kupní smlouvy jsou s námi uzavírány distančním způsobem, tj. není-li výslovně v individuálním případě dohodnuto jinak, probíhá komunikace, právní jednání a doručování zboží na dálku, a to prostřednictvím našich kontaktních údajů. 

 4. Kupní smlouvy uzavírané s námi distančním způsobem se řídí právním řádem České republiky a českou jazykovou verzí. 

 5. Údaje o nabízeném zboží jsou dostupné vždy u konkrétní nabídky v rámci on-line obchodu umístěného na internetové adrese vyrobenozbylin.cz. 

 6. Naše společnost si neúčtuje žádné poplatky v souvislosti s komunikací na dálku, veškeré náklady na prostředky komunikace na dálku se tak odvíjejí od sazby internetového či telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, to se však netýká dopravy zboží. 

 7. Nabídka našeho zboží je omezena výhradou do vyčerpání zásob. Obrázky zboží mají pouze reklamní a informativní charakter. 

 8. Ceny zboží a služeb jsou uváděny v nabídce včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky. Veškeré informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze pro doručování v rámci území České republiky, přičemž v případě doručování do jiné země mohou být tyto náklady dodatečně účtovány, nelze-li je předem stanovit. 

 9. V případě, že je u nabízeného zboží uvedena sleva, máte právo vědět, za jakou nejnižší cenu bylo dané zboží nabízeno v posledních 30 dnech před poskytnutím ceny. 

 10. Hodnocení zboží a obchodu jsou sepsány zákazníky, kteří nám sdělili své osobní údaje a nakoupili naše zboží.
   
 11. Způsob platby se liší podle zvolené metody při objednání zboží. Platba je možná v hotovosti při převzetí zboží v provozovně či od přepravce, tzv. dobírkou, anebo bezhotovostním převodem na účet. 

 12. Objednané zboží expedujeme v co nejkratším možném termínu, zpravidla do 1 pracovního dne. 

 13. Objednávku se zavazujeme dodat nejpozději do 14 dnů od objednání; 

 14. Máte právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů, která běží, jde-li o:

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, 
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo 
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,

   přičemž písemné prohlášení o odstoupení musí být v uvedené lhůtě alespoň odesláno v listinné podobě na adresu sídla naší společnosti, nebo písemně v elektronické podobě na e-mailovou adresu. K učinění prohlášení postačí uvést Vaše jméno, datum a číslo daňového dokladu (faktury), o jaké zboží se jedná, cenu zboží a den, kdy bylo zboží dodáno.

   Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni vrátit nám zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží hradíte jako zákazník Vy (zboží odeslané na dobírku námi nebude převzato, a naopak bude Kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). 

 15. Odstoupit od smlouvy nemůžete v případě, že zboží Vám bylo dodáno v uzavřeném obalu, z něhož jste jej vyňali, a toto není možné vrátit z hygienických důvodů. Námi nabízené zboží má zpravidla tento charakter. 

 16. Naše společnost je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 17. Případné spory s naší společností lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě můžete kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené tzv. „ODR platformy“ (více naleznete v závěrečných ustanoveních obchodních podmínek, v čl. 11). Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu však doporučujeme, abyste se obrátili přímo na nás, abychom se společně pokusili sporu předejít.  

 18. Pokud by bylo na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat. 

 

Níže naleznete znění obchodních podmínek, jež představuje součást každé smlouvy, kterou s námi uzavíráte při koupi našeho zboží distančním způsobem na základě objednávkového formuláře umístěného na internetové adrese vyrobenozbylin.cz. 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemné vztahy, práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi obchodní společnosti Herbata s.r.o., se sídlem Dlouhá 612/6, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 25080377, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce č. 47947, (dále jen „prodávající“) a osobou, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu (dále jen „kupující“). 

 2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou určena pouze kupujícímu v postavení spotřebitele a nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího není spotřebitelem, tj. je osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

 3. Ujednání odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat výhradně písemně, zejména v rámci objednávkového formuláře nebo prostřednictvím elektronické pošty. Takto písemně sjednaná odchylná ujednání mají přednost před ujednáními obchodních podmínek. 

 4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Jazykové verze dostupné na internetových stránkách jsou překladem českého jazykového znění. V případě rozporu mezi českou verzí a jejími překlady je rozhodné české znění. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a vzájemná práva a povinnosti se řídí českou jazykovou verzí. 

 5. Těmito obchodními podmínkami není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

 6. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetových stránkách je informativní povahy a podoba zboží (zejména obaly) se může lišit. Nabídka prodávajícího je omezena do vyčerpání zásob zboží a schopnosti prodávajícího plnit. 

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou k dispozici v písemné formě v sídle prodávající a dále v elektronické formě na internetových stránkách pod odkazem Obchodní podmínky.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

 1. Kupující činí prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní prodávajícího kroky k uzavření kupní smlouvy, a to tak, že: 
   
  1. vybere a následně vloží vybrané zboží do tzv. košíku, který představuje souhrn vybraného zboží (dále jen „košík“),
  2. v rámci košíku potvrdí výběr zboží a jeho množství 
  3. vybere způsob dodání zboží a úhrady kupní ceny  
  4. uvede předepsané identifikační a kontaktní údaje; 
  5. učiní objednávku. 
    
 2. Před objednávkou je kupující oprávněn změnit údaje uvedené v objednávkovém formuláři. 
   
 3. Smlouva je uzavřena okamžikem učinění objednávky kupujícím prostřednictvím tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“. Uzavřením smlouvy vzniká kupujícímu povinnost zaplatit kupní cenu a související náklady dle jím zvoleného způsobu úhrady kupní ceny a souvisejících nákladů. 
   
 4. Prodávající neprodleně uzavření kupní smlouvy potvrdí formou zasláním zprávy na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, ve kterém je uveden základní obsah uzavřené smlouvy a tyto obchodní podmínky. 
   
 5. Kupující je povinen uvádět správné a pravdivé údaje pro účely kupní smlouvy i souvisejících bezplatných služeb. 
   
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru obsahu kupní smlouvy (množství zboží, odhadovaná výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o potvrzení vážnosti vůle uzavřít kupní smlouvu (například písemně či telefonicky). 
   
 7. Prodávající má právo informovat kupujícího o momentální nedostupnosti zboží za podmínek kupní smlouvy a o nejbližším možném termínu doručení. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. 
   
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se řídí podmínkami sjednanými mezi poskytovatelem dotčené služby a kupujícím. 

 9. Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky potvrzuje, že jeho věk je 18 let a vyšší.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET 
 

 1. Kupující si může v souvislosti s uzavíráním kupních smluv bezplatně vytvořit svůj uživatelský účet za účelem usnadnění nákupů a přehledu informací o nich (dále jen „uživatelský účet“). Uživatelský účet je prodávajícím provozován bezplatně. 
   
 2. Kupující zřízením uživatelského účtu bere na vědomí, že informace v něm vedené, tj. o nákupní historii kupujícího, může prodávající použít za účelem cílené nabídky uživateli nebo za účelem tvorby vlastních anonymních statistik. Prodávající v této souvislosti prohlašuje, že v souvislosti s vedením uživatelského účtu nedochází k přizpůsobování ceny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. 
   
 3. Uživatelský účet kupující tvoří na základě registrace provedené dále v elektronické formě na internetových stránkách pod odkazem registrace. Prostřednictvím rozhraní uživatelského účtu může uzavírat kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek. 
   
 4. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  
   
 5. Kupující smí sobě zřídit pouze jeden uživatelský účet vedený pod skutečným jménem a užívat jej jen pokud dosáhl věku alespoň 16 let (nebo více, vyžadují-li to právní předpisy), nebo pokud s jeho zřízením a používáním vyslovil souhlas jeho zákonných zástupce. 
   
 6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen dbát o bezpečnost svých přístupových údajů k uživatelskému účtu, udržovat je v tajnosti a v případě jejich kompromitování o tom neprodleně vyrozumět  
   
 7. Prodávajícího, stejně jako jej vyrozumět o jakémkoliv jiném zásahu do zabezpečení uživatelského účtu, zejména o neoprávněném přístupu k uživatelskému účtu či o pokusu o takový přístup. 
   
 8. Kupující může svůj uživatelský účet kdykoli bezplatně zrušit. 
   
 9. Prodávající může bez dalšího zrušit uživatelský účet, jestliže: 
   
  1. kupující poruší své povinnosti vůči prodávajícímu, 
  2. kupující svůj uživatelský účet nevyužije po dobu delší 12 měsíců. 
    
 10. Prodávající může uživatelský účet zrušit bez uvedení důvodu. V takovém případě je povinen upozornit na to kupujícího v předstihu nejméně 1 měsíce a umožnit mu po tuto dobu k uživatelskému účtu přístup. 
   
 11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, jejichž prostřednictvím tuto službu zajišťuje.  
   
 12. Prodávající se zavazuje zajišťovat aktualizace služby uživatelského účtu pouze v rozsahu nezbytném pro zachování jeho účelu. Je-li provedení aktualizace nebo správnost aktualizace závislá na součinnosti kupujícího, ztrácí kupující práva z vady, která vznikla v důsledku neposkytnutí jeho součinnosti.


 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

  1. v hotovosti či na dobírku dle zvoleného typu dopravy; 
  2. bezhotovostně na číslo účtu prodávajícího: 154641353/0600, a to pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky, ve lhůtě 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Kupní cena zahrnuje tyto náklady, není-li sjednáno jinak. Pro účely této Smlouvy se dále kupní cenou rozumí i náklady spojené s dodáním zboží, ledaže je uvedeno jinak. 

 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, ledaže je výslovně ujednáno jinak. 

 4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nemusí jít vzájemně kombinovat. 

 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po přijetí nabídky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Daňové doklady budou vystavovány pod variabilním symbolem – číslem daňového dokladu (faktury).  

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od: 

  1. kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; či 
  2. od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího Dlouhá 612/6, 110 00 Praha 1 či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@vyrobenozbylin.cz, a to tak, že v souladu s obchodními podmínkami sdělí: 

  1. den potvrzení objednávky a číslo objednávky; 
  2. den doručení zboží; 
  3. cenu zboží a číslo bankovního účtu, na který má být vrácena. 

 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží nepoškozené a vhodně zabalené musí být prodávajícímu vráceno na adresu sídla společnosti do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. Kupující smí nakládat se zbožím dodaným na základě kupní smlouvy, od kterého má v úmyslu odstoupit, pouze tak, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, přičemž odpovídá za případné snížení jeho hodnoty v důsledku nesprávného zacházení.  

 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal s výjimkou dle čl. 5.5 obchodních podmínek. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující nepoškozené zboží vrátí. 

 6. Prodávající je oprávněn vrátit peněžité plnění jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. 

 7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

 8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

 9. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit v případě, kdy: 

  1. Kupující: 
   1. nepotvrdí vážnost vůle uzavřít kupní smlouvu, ačkoli je žádost o potvrzení odůvodněna nestandardností jejího obsahu (množství zboží, odhadovaná výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), 
   2. odmítne uhradit dodatečně účtované náklady na dodání zboží mimo území České republiky, 
   3. již dříve porušil podstatným způsobem povinnost vůči prodávajícímu,   
   4. sdělí nedostatečné nebo nepravdivé informace, 
   5. neposkytne prodávajícímu jinou z kupní smlouvy plynoucí řádnou součinnost za účelem jejího splnění,

  2. v důsledku působení vyšší moci, která znemožňuje dodání zboží, a to mj. kvůli mimořádným podmínkám na trhu v podobě nedostupnosti zboží nebo materiálů potřebných k jeho výrobě či při nárůstu jeho ceny nebo materiálů potřebných k jeho výrobě o více než 30 %, 

  3. prezentace zboží na internetových stránkách obsahuje zjevnou slovní nebo číselnou chybu, zejména pokud jde o informaci o kupní ceně nebo množství (tj. neodpovídá-li zřejmě a s významným rozdílem cena za jednotku, za kterou je zboží obvykle nabízeno), 

  4. zboží se již nevyrábí nebo není momentálně skladem, 

  5. množství objednaného zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro osobní potřebu. 

 10. O odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky) prodávající kupujícího vyrozumí prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího uvedené v objednávce. 

 11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

 2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo stanoveno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, je však povinen tuto skutečnost sdělit prodávajícímu a uvést ji u přepravce. 

 4. Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost objednané zboží převzít, a to za podmínek plynoucích z těchto obchodních podmínek a ve stanoveném místě. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky plynoucí z objednávky kupujícího, zejména jde-li o dodání mimo území České republiky. 

 5. Prodávající umožnuje v rámci České republiky dodat zboží způsoby, které jsou v okamžiku objednávky dostupné v rámci výběru způsobu dodání a úhrady kupní ceny, není-li ujednáno jinak. 

 6. Termín předání zboží k přepravě sdělí prodávající kupujícímu prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího uvedené v objednávce, jinak platí, že zboží bude předáno k přepravě nejpozději do 10 dnů od přijetí nabídky. Nebude-li zboží dodáno do 30 dnů od přijetí nabídky, je kupující povinen informovat o tom prodávajícího, který zajistí doručení bez zbytečného odkladu. Nebude-li zboží doručeno ani v náhradní lhůtě, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 2. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; 
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; 
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; 
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a 
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

 3. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé obvyklým užíváním, v důsledku běžného opotřebení, zanedbáním doporučené péče o zboží nebo nedodržením návodu k použití. 

 4. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí ve smyslu § 2161 občanského zákoníku. 

 5. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví v době 2 let od převzetí ve smyslu § 2165 občanského zákoníku, a to ve lhůtě do 3 let od okamžiku, kdy se vada projevila. U zboží majícího povahu zuživatelné věci lze práva z vady uplatnit, jestliže se projevila v době vyznačené nejkratší trvanlivosti. 

 6. Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (tj. takovým, o němž prodávající již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala), má kupující právo: 

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 
  2. na odstranění vady opravou věci; 
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
  4. odstoupit od smlouvy 

 7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si v případě dle odst. 7.6 zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle odst. 7.9. 

 8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, má kupující právo: 

  1. na odstranění vady; anebo 
  2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.  

 9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má-li zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. 

 10. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. 

 11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující reklamací u prodávajícího obdobně jako právo na odstoupení od smlouvy dle odst. 5.2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, zaslané na náklady kupujícího běžnou zásilkou, nikoli na dobírku. 

 12. Kupující nemůže uplatnit reklamaci v případě zlevněného zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno. Právo z vadného plnění kupujícímu též nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil. 

 13. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli své provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

 14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. 

 15. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. 

 16. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat. 

 17. Volbu způsobu reklamace má kupující. 

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

 2. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). 

 2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

 3. Kupující objednávkou potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté v rámci objednávky jsou přesné a že je seznámen s „Informací o ochraně osobních údajů“ a že byl poučen o svých právech a způsobu nakládání se svými osobními údaji v rozsahu „Informace o ochraně osobních údajů“, která je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího pod odkazem Podmínky ochrany osobních údajů. 

 

10. DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu bude přednostně doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce či následně v souvislosti s právy a povinnostmi z kupní smlouvy, může mu však být doručeno i jiným vhodným způsobem. 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

 3. V případě, že je nebo se stane některé z ujednání obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Namísto takového ujednání se použije jiné ujednání obchodních podmínek, jehož smysl se tomu neplatnému, neúčinnému nebo nevykonatelnému co nejvíce přibližuje svým účelem. Není-li takové ujednání, strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ujednání bylo nahrazeno platným, účinným a vykonatelným ujednáním, které v nejvyšší možné míře zachovává účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. 

 4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě nesrovnalostí v překladu kupní smlouvy platí její české znění. 

 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

 6. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího.

 7.  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2024.